دفاع پرخاشگرانه از پرخاشگری

دفاع پرخاشگرانه از پرخاشگری با دوستان مدارا کنید با دشمنان بماند حسین سخنور