محمد پیامبر در بيان علي شريعتي

پس از قرن چهارم ميلادي و از زماني كه امپراطوران روم به مسيحيت گرويدند و عقايد كليسا را به عنوان آرا و عقايد رسمي ترويج كردند، بناي مخالفت را با حوزه‌هاي فكري و علمي آزاد گذاشتند تا اين كه سرانجام ژولتي نين، امپراتور روم شرقي در سال 529 ميلاد مسيح (قرن ششم ميلادي)‌ دستور تعطيلي دانشگاه‌ها و بستن مدارس و مراكز علمي را صادر كرد و دانشمندان از بيم جان متواري شدند و چراغ علم و فلسفه در قلمرو امپراتوري روم خاموش شد.