آری این چنین است برادر – علی کلائی

علی کلائی 33 سال گذشت. سی و سه سال از خرداد شوم سال 1356 خورشیدی. 33 سال از آن صبحگاه شوم و دیده شدن پیکرت در حالی که چشم به آسمان دوخته بودی. 33 سال است که نگاهت به دور دستها خیره مانده تا رهایی را برای ایرانیان و برای همه انسانها از هر دین و مذهبی مشاهده کنی. تا رهایی دین را و مذهب را از چنگال دکان داران زر و زور و تزویر ببینی.