نظر دکتر علی شریعتی درباره ولایت فقیه

نظر شریعتى، براى رهایى از این وضعیت اسف بار باید به دو اصل محرک مذهب تشیع تمسّک جست که یکی از آن دو اصل ولایت فقیه می باشد 1. امامت که تنظیم کننده سیستم «رهبرى» است. امامت به معناى تسلط معنوى و سیاسى یک رهبر بر مردمى است که داوطلبانه او را به رهبرى قبول …

نظر دکتر علی شریعتی درباره ولایت فقیه ادامه »