ویرانه ای بزرگ هستم

ویـــــرانه ای بزرگ هستم که  مردم از همه رنگی و همه نیازی می ایند و  از من هرچه را بتوانند و بخواهند بر می گیرند و می برند. _____ شریعتی ، گفتگوهای تنهایی