گفت وگو با پرویز خرسند

در گفت وگو با پرویز خرسند وضعیت تراژیک خرسند بودن گفت وگو از مهدی طوسی – احسان حضرتی در تمام طول راهی که قرار بود ما را به خانه پرویز خرسند برساند، ذهن ما درگیر این پرسش اساسی بود که گفت وگو با دانشجوی انقلابی دهه 40 و روح شورشی و عصیانگر روزگاری نه چندان …

گفت وگو با پرویز خرسند ادامه »