پیش فرضهای اساسی مارکس در نگاه شریعتی

منبع مطلب ضد شریعتی : رشد شریعتی و مفهوم تضاد اصل «تضاد» محور اساسی تشکیل دهنده نظریه مارکس می باشد، به‏گونه‏ای که وی همه چیز را بر محور «تضاد» تفسیر و تحلیل می‏کند. شریعتی به وفور، در تحلیل پدیده‏ها، از این مفهوم کمک می‏گیرد، آن گونه که تضاد را از ویژگی‏های منطق دینی و عرفانی …

پیش فرضهای اساسی مارکس در نگاه شریعتی ادامه »