در باغ ابسرواتور

برای دلهایی که به اسمان پیوند دارند ، کفر و ایمان ، همچون عشق و بی عشقی یکی است یکی؟ آری یکی است . هیچ کدام عقب آسمان پیمای ملکوت دلشان را زاغ لجن خوار باغ های تره بار فروشان نمی کنند ! چه می گویند ؟ چه ها می گویند ؟ هر چشمی چه …

در باغ ابسرواتور ادامه »