جای نشستن نیست

بروی این زمین برای شاهینی چون من جای نشستن نیست دکتر  علی  شریعتی گفتگوهای تنهایی “صفحه ۳۸”