نیایش های شریعتی

نیایش های دکتر علی شریعتی

اخلاص

خدایا! اخلاص ! اخلاص ! و می دانم ای خدا ، می دانم که برای عشق زیستن و برای زیبائی و خیر ، مطلق بودن ، چگونه آدمی را به مطلق می برد، چگونه اخلاص این وجود نسبی را ، این موجود حقیری را که مجموعه ای از احتیاج هاست و ضعف ها و انتظار …

اخلاص ادامه »

نیایش های دکتر شریعتی

خدایا ! عقیده ی مرا از دست عقده ام مصون بدار خدایا ! به من قدرت تحمل عقیده ی مخالف ارزانی کن خدایا! رشد عقلی و عملی ، مرا از فضیلت ِ تعصب ، احساس و اشراق محروم نسازد خدایا ! مرا همواره آگاه و هوشیار دار ، تا پیش از شناخت ِ درست و …

نیایش های دکتر شریعتی ادامه »

خدایا

خدایا مسئولیت شیعه بودن را که علی وار بودن ، علی وار زیستن ، علی وار مردن ، علی وار پرستیدن، علی وار اندیشیدن، علی وارسخن گفتن و علی وار سکوت کردن را تا آنجا که در توان بنده ناتوان علی است هموار فرما.