دسته‌ها
شریعتی و امام خمینی

امام موسی صدر:روزنامه کیهان در نوشته های شریعتی دست می برد

امام موسی صدر در ادامه گفتگویی با صادق طباطبایی با اشاره به فعاليتهاي دکتر شريعتي در ايران در دوره اختناق رژيم شاه گفت: وقتي که مقاله اي در روزنامه کيهان چاپ شد که در آن در سخنان دکتر شريعتي دست برده شده بود، شريعتي بسيار از اين کار ناراحت شد، نقدي نوشت بر اين مقاله و روزنامه چاپ نکرد. اين کار به او سخت آمد و پس از مسايل ديگري که رخ داد استخاره کرد تا به اروپا برود.