دسته‌ها
خاطرات ضد شریعتی - نقد شریعتی

خودتی..!

درحدود سال های 1348، دار و دسته داریوش همایون به عنوان خبرنگار دریکی از جلسات خصوصی دکتر شرکت نموده بودند و با شیوه تملق آمیز گفتند:

“آقا خیلی حرفها پشت سرشما می زنند و شما که خیلی خوب صحبت می کنید و بسیار عالی جواب می دهید. ما هم یک ستون از روزنامه را در اختیار شما می گذاریم که مخالفین نظرشان را بدهند و شما هم نظریه خود را بفرمائید!”

بدین گونه اندیشمندان شاهنشاهی می خواستند دو گروه رابه جان هم بیاندازند و از هر طرف که کشته شود، سود نصیبشان شود . شریعتی بانگاهش گوینده را وراندازی کرد و پکی به سیگارش زد و تنها یک کلمه گفت : “خودتی!” ورفت.

 

_مجله زن روز – 31 خرداد1359

دسته‌ها
شریعتی و امام خمینی

امام موسی صدر:روزنامه کیهان در نوشته های شریعتی دست می برد

امام موسی صدر در ادامه گفتگویی با صادق طباطبایی با اشاره به فعاليتهاي دکتر شريعتي در ايران در دوره اختناق رژيم شاه گفت: وقتي که مقاله اي در روزنامه کيهان چاپ شد که در آن در سخنان دکتر شريعتي دست برده شده بود، شريعتي بسيار از اين کار ناراحت شد، نقدي نوشت بر اين مقاله و روزنامه چاپ نکرد. اين کار به او سخت آمد و پس از مسايل ديگري که رخ داد استخاره کرد تا به اروپا برود.