موزیک ویدئو:

كويريات (کویر)

كويريات از دکتر علی شریعتی

ملامت خود برای فهمیدن پستی ها

هرگاه برخی پستی های اشخاص را نسبت به خودم حس میکنم ، می فهمم ، با اینکه رنج نمی برم و آنها را حتی در دلم می بخشم اما از اینکه فهمیده ام ، خودم را ملامت می کنم.     ______ گفتگوهای تنهائی ، ص 725

طاقت فرساترین درد تنهائی است.

حتی برای خدا « طاقت فرسا » ترین دردها تنهائی است ،  بی آشنا بودن است ، گنج بودن و در ویرانه ماندن است ،  وطن پرست بودن و در غربت بودن است . عشق داشتن و زیبائی نیافتن است ،  زیبا بودن و عشق نجستن است ، نیمه بودن است ناتمام زیستن است بی …

طاقت فرساترین درد تنهائی است. ادامه »

گفتگو

-سوال : بوی اندوه طعم سخنانتان طبیعی است ، اما ضعف و یأس را در چهره ابوذر و حجر دیدن هولناک است. ! – شریعتی : ضعف و یأس ؟ هرگز ! این دو فرزند نامشروع زوجی است که در آن ، پدر « کفر » است و مادر « خود خواهی ». ….. – …

گفتگو ادامه »

هر کسی یک منتظر است .

مهدویت و مسیحیت مذهب هر فرد نیز هست نه به عنوان فردی وابسته به یک مذهب یا یک دوره یا جامعه نه! به عنوان یک فرد انسان ،یک انسان! هر کسی یک منتظر است . مومن می جوید و تا نیابد آرام نیست مهدویت یعنی آینده گرایی ،مهدویت یعنی «فردا »! <گفتگوهای تنهایی ،مجموعه آثار33،بخش …

هر کسی یک منتظر است . ادامه »

طنین آوای من

حتی اگر برای همیشه خاموش شوم، حتی دیگر نگذارند فردا برگردم ، و باز آوای محزون تنهایی سنگین و رنج آلود روح تنهایم را در زیر رواق بلند و زیبای صومعه ام زمزمه کنم ، آری حتی اگر فردا دیگر نگذاشتند که برگردم ، حتی اگر دیگر نتوانستم آواز بخوانم ، طنین آوای من که …

طنین آوای من ادامه »

راست می گفت آن ندا که مفروش ، برو!

داستان من داستان عطار است . ما صوفیان همه خویشاوندان یکدیگریم و پروردگان یک مکتبیم . مغولی او را از آن پس که ریختند و زدند و کشتند و سوختند و غارت کردند و بردند و رفتند ، اسیر کرد و ریسمانی بر گردنش بست  و به بندگی خویشتن آورد و بر بازار عرضه اش …

راست می گفت آن ندا که مفروش ، برو! ادامه »